Bułgaria skazana za brudne powietrze. Polska będzie następna?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał 5 kwietnia Bułgarię winną naruszenia prawa unijnego z powodu wieloletnich przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu oraz braku podejmowania efektywnych działań naprawczych. Za kilka miesięcy, wyrok w podobnej sprawie – i najpewniej zbieżny z dzisiejszym – usłyszy polski rząd. – Polska, podobnie jak Bułgaria, została pozwana do Trybunału Sprawiedliwości za znaczne przekroczenia poziomów pyłów PM10.

– Przypadek Bułgarii jest też dosyć zbieżny z polskim, bo i tam i w Polsce głównym problemem jest spalanie paliw stałych, przede wszystkim węgla – mówi Małgorzata Smolak z Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Komisja Europejska złożyła sprawę przeciwko Polsce 15 czerwca 2016 roku. Wśród zarzutów znajduje się przede wszystkim nieprzestrzeganie zarówno rocznych, jak i dziennych dopuszczalnych wartości pyłu PM10 oraz brak efektywnych działań zmierzających do jak najkrótszego okresu występowania przekroczeń wartości dopuszczalnych PM10 w powietrzu. Komisja podnosi też, że nieskuteczność działań naprawczych to efekt braku przepisów ustanawiających wartości emisyjne dla paliw wykorzystywanych w sektorze ogrzewania indywidualnego i standardów emisyjnych dla indywidualnych urządzeń grzewczych.

– Polski rząd zapowiedział przygotowanie standardów dla paliw i kotłów, ale pierwsze propozycje regulacyjne były głęboko niesatysfakcjonujące, a na nowe propozycje przepisów wciąż czekamy. Zdaje się, że w samym rządzie brakuje zgody odnośnie tego, co jest ważniejsze – nasze zdrowie, czy dalsze wspieranie węgla. – dodaje Smolak.

Wątpliwości odnośnie intencji władz w zakresie działań na rzecz poprawy jakości powietrza budzą też ostatnie wypowiedzi Ministra Spraw Zagranicznych, w których sugeruje, że Polski nie stać na czyste powietrze. Tymczasem, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje koszty ekonomiczne związane z zanieczyszczeniem powietrza w Polsce na ok. 100 mld dolarów, a Komisja Europejska na 26 mld euro rocznie.

Zgodnie z Dyrektywą 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, Państwa Członkowskie mogą notować maksymalne dopuszczalne wartości stężeń dla pyłu PM10 na poziomie 40 µg/m3 w skali roku oraz maksymalnie 50µg/m3 średniej dobowej (norma ta może być przekroczona do 35 razy w ciągu roku). W Polsce w 2015 roku przekroczenia odnotowane zostały w 40 na 46 stref.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

katarina_dzurekova

Powiązane artykuły

More from

Sąd uznał, że Zakopane bezprawnie pobiera opłatę miejscową

Zakopane niezgodnie z prawem pobiera opłatę od turystów. Jest wyrok Sądu.

Bułgaria skazana za brudne powietrze. Polska będzie następna?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał 5 kwietnia Bułgarię winną naruszenia prawa unijnego z powodu wieloletnich przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu oraz braku podejmowania efektywnych działań naprawczych. Za kilka miesięcy, wyrok w podobnej sprawie – i najpewniej zbieżny z dzisiejszym – usłyszy polski rząd. – Polska, podobnie jak Bułgaria, została pozwana do Trybunału Sprawiedliwości za znaczne przekroczenia poziomów pyłów PM10.

Ministerstwo Energii za zakazem sprzedaży najgorszych paliw gospodarstwom domowym

Ministerstwo Energii opublikowało wyniki konsultacji publicznych nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Czy za kilka miesięcy nie wolno będzie sprzedawać detalicznie mułów, flotokoncentratów, węgla brunatnego oraz paliw mieszanych?

Najgorsze paliwa stale w obrocie

Zdaniem Fundacji projekt rozporządzenia paliwowego jest w stu procentach zbieżny z szeroko krytykowanym, przygotowanym przez poprzednie Ministerstwo Gospodarki, projektem rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, który w lipcu 2015 r. został przedstawiony Komisji Europejskiej na podstawie przepisów o notyfikacji tzw. przepisów technicznych.

Obserwuj nas!

Newsletter (po angielsku)

Zapisując się do naszego Newslettera otrzymasz najnowsze informacje o naszej pracy oraz materiały i artykuły dotyczące środowiska, nauki i polityki.