ClientEarth skarży nowe regulacje UE. Organizacja chce zapobiec kolejnej aferze „dieselgate”

Międzynarodowa organizacja prawnicza zajmująca się ochroną środowiska, działająca m.in. w Polsce, zaskarżyła nowe regulacje Komisji Europejskiej. Zdaniem ClientEarth pozwalają one producentom samochodów na ukrycie przed konsumentami realnych poziomów emisji spalin.

Organizacja domaga się, aby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wycofał z Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1154 z dnia 7 czerwca 2017 r. przepisy dotyczące poufności.

W minionym miesiącu weszła w życie regulacja UE, która zobowiązuje producentów samochodów przekazania informacji o tym, jak na emisje spalin wpływa kalibracja sytemu kontroli emisji do organów udzielających homologacji. Jednak dane te mogą być utrzymanew tajemnicy przed opinią publiczną.

Zdaniem ClientEarth jest to sprzeczne z unijnym prawem dostępu do informacji środowiskowej, a także międzynarodową Konwencją z Aarhus, dotyczącą dostępu opinii publicznej informacji i do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych. Organizacja uważa, że konsumenci mają prawo dostępu do informacji, która może mieć wpływ na ich zdrowie, a utrzymywanie w sekrecie przed nimi takich informacji tworzy przestrzeń dla nowej afery dieselgate. Dlatego w złożonej skardze ClientEarth domaga się, by KE oraz przemysł motoryzacyjny informowały konsumentów, w jaki sposób urządzenia stosowane w samochodach zachowują się w warunkach drogowych, a w jaki w czasie testów.

– Afera dieselgate pokazała nam, jak bardzo szkodliwe mogą być tajemnice producentów samochodów dotyczące emisji – zauważa prawnik James Thornton, dyrektor generalny ClientEarth.

-Zanieczyszczenie powietrza ma związek z chorobami serca i płuc, może też wywołać atak serca czy astmę. Biorąc pod uwagę zagrożenie dla ludzkiego życia nie możemy pozwolić, by przemysł motoryzacyjny ukrywał kluczowe informacje o swoim wpływie na środowisko. To musi być jawne” – zastrzega.

Dokumenty:

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1154 z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151 uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 oraz dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6) (Tekst mający znaczenie dla EOG).

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Lorenzo Cafaro

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.