ClientEarth skarży nowe regulacje UE. Organizacja chce zapobiec kolejnej aferze „dieselgate”

Międzynarodowa organizacja prawnicza zajmująca się ochroną środowiska, działająca m.in. w Polsce, zaskarżyła nowe regulacje Komisji Europejskiej. Zdaniem ClientEarth pozwalają one producentom samochodów na ukrycie przed konsumentami realnych poziomów emisji spalin.

Organizacja domaga się, aby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wycofał z Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1154 z dnia 7 czerwca 2017 r. przepisy dotyczące poufności.

W minionym miesiącu weszła w życie regulacja UE, która zobowiązuje producentów samochodów przekazania informacji o tym, jak na emisje spalin wpływa kalibracja sytemu kontroli emisji do organów udzielających homologacji. Jednak dane te mogą być utrzymanew tajemnicy przed opinią publiczną.

Zdaniem ClientEarth jest to sprzeczne z unijnym prawem dostępu do informacji środowiskowej, a także międzynarodową Konwencją z Aarhus, dotyczącą dostępu opinii publicznej informacji i do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych. Organizacja uważa, że konsumenci mają prawo dostępu do informacji, która może mieć wpływ na ich zdrowie, a utrzymywanie w sekrecie przed nimi takich informacji tworzy przestrzeń dla nowej afery dieselgate. Dlatego w złożonej skardze ClientEarth domaga się, by KE oraz przemysł motoryzacyjny informowały konsumentów, w jaki sposób urządzenia stosowane w samochodach zachowują się w warunkach drogowych, a w jaki w czasie testów.

– Afera dieselgate pokazała nam, jak bardzo szkodliwe mogą być tajemnice producentów samochodów dotyczące emisji – zauważa prawnik James Thornton, dyrektor generalny ClientEarth.

-Zanieczyszczenie powietrza ma związek z chorobami serca i płuc, może też wywołać atak serca czy astmę. Biorąc pod uwagę zagrożenie dla ludzkiego życia nie możemy pozwolić, by przemysł motoryzacyjny ukrywał kluczowe informacje o swoim wpływie na środowisko. To musi być jawne” – zastrzega.

Dokumenty:

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1154 z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151 uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 oraz dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6) (Tekst mający znaczenie dla EOG).

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Lorenzo Cafaro

Powiązane artykuły

More from or

NSA oceni, czy Zakopane legalnie pobiera opłaty miejscowe od turystów

Zakopane od lat boryka się z problemem smogu. Według danych Systemu monitoringu jakości powietrza małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w 2017 roku miasto zanotowało 54 dni z przekroczeniami dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10.

Komentarz w związku z odwołaniem wiceministra odpowiedzialnego za walkę ze smogiem

ClientEarth jest wyraża zaniepokojenie odwołaniem Piotra Woźnego, pełnomocnika rządu ds. czystego powietrza, odpowiedzialnego za koordynację działań wszystkich resortów w celu poprawy jakości powietrza w Polsce.

Niemieckie miasta będą mogły zakazywać diesli

Federalny Sąd Administracyjny w Lipsku podtrzymał wcześniejsze decyzje, zgodnie z którą władze lokalne mogą domagać się wprowadzenia restrykcji dla pojazdów z silnikami diesla. Skargę wniosło ClientEarth i niemiecki DUH.

Polska złamała prawo UE z powodu przekroczeń PM10

„Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest spalanie węgla. Należy więc zapytać: czy dla władz węgiel jest ważniejszy niż zdrowie obywateli? Liczymy, że rząd postawi interes wszystkich Polaków ponad interes producentów i sprzedawców węgla” – podkreśla prawniczka organizacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Agnieszka Warso-Buchanan.

Obserwuj nas!

Możesz pomóc

Wasze wsparcie pomaga nam za pomocą prawa chronić środowisko.