ClientEarth

Ignorując prawo Unii Europejskiej rząd zaniedbuje środowisko i zdrowie obywateli

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) z 12 stycznia 2012 r., uchylający decyzję środowiskową dla nowych bloków węglowych w Elektrowni Opole. W wyniku tej decyzji spór powraca do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. ClientEarth będzie dążyć do wypełnienia przez nową elektrownię wszystkich wymagań prawa ochrony środowiska poprzez udział w powtórnym postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Wyrok NSA potwierdził, że prawo polskie nie zostało dostosowane do najwyższych standardów ochrony środowiska Unii Europejskiej. Wskutek tego, Sąd musiał jednak uchylić wyrok WSA. „Decyzja NSA potwierdza, że zaniedbania jakich dopuścił się rząd, nie dostosowując na czas polskich przepisów do europejskich standardów ekologicznych mają fatalne konsekwencje dla środowiska i i zdrowia nas wszystkich.” – stwierdził dr Marcin Stoczkiewicz, prawnik ClientEarth.

Fundacja ClientEarth wraz z innymi organizacjami pozarządowymi uczestniczyła w procedurze oceny oddziaływania na środowisko planów rozbudowy elektrowni węglowej w Opolu. W naszej ocenie przeprowadzenie tego projektu w obecnym kształcie oznacza ogromne zagrożenie dla otoczenia naturalnego i zdrowia mieszkańców. Według raportu o ocenie oddziaływania na środowisko, opracowanego przez inwestora, sama tylko emisja dwutlenku węgla (CO2 )z dwóch nowych bloków w Elektrowni Opole przekroczy 9 mln ton rocznie. To suma porównywalna z emisją CO2, wytworzonego przez ponad 3 miliony samochodów[i]! To jednak na koniec. Na podstawie danych dla elektrowni o porównywalnej mocy (1800 MW) zbudowanej w Niemczech przez DONG Energy można oszacować, że rozbudowany obiekt będzie emitował do Odry ponad 30 kg rtęci rocznie! Problem ten został całkowicie pominięty w zakwestionowanej decyzji środowiskowej[ii]!

Błędy w ocenie oddziaływania na środowisko, przygotowanej przez inwestora, wynikają z niedostosowania prawa polskiego do przepisów unijnych w zakresie tzw. „dyrektywy CCS” oraz „dyrektywy o substancjach priorytetowych”.

Prawo Unii Europejskiej wymaga by budujący duże elektrownie węglowe inwestorzy dokonywali oceny możliwości zastosowania systemu wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (tzw. „CCS-ready”). Tekst tej dyrektywy został przyjęty 23 kwietnia 2009r., a termin jej transpozycji do prawa polskiego minął 25 czerwca 2011 r. Mimo to, przez ponad trzy lata przepisy te nie zostały przeniesione na polski grunt.

Podobnie jest w przypadku dyrektywy w sprawie substancji priorytetowych, nakładającej na inwestorów obowiązek przeprowadzenia analizy wpływu emitowanej rtęci na stosunki wodne w okolicy budowanych obiektów przemysłowych. Przepisy te powinny być transponowana do prawa polskiego do 13 lipca 2010 r., co jednak nie nastąpiło. W efekcie organy administracji rządowej nadal pomijają emisję rtęci w procesach oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.