Informator prawny ClientEarth pomoże chronić środowisko w Polsce

Prawnicy Fundacji opracowali publikację, której zadaniem jest wsparcie przedstawicieli zawodów prawniczych i organizacji pozarządowych w Polsce w podejmowaniu działań prawnych na rzecz ochrony środowiska.

Informator wskazuje międzynarodowe i krajowe ramy prawne, które pozwalają społeczeństwu przeciwdziałać naruszeniom prawa ochrony środowiska.

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska jest prawem gwarantowanym przez międzynarodową konwencję z Aarhus, ratyfikowaną przez UE i jej państwa członkowskie w celu poprawy demokracji ekologicznej. W Polsce Konwencja została ratyfikowana w 2003 roku, ale obywatele i organizacje pozarządowe nadal nie mają pełnego, rzeczywistego dostępu do sądów.

Małgorzata Kwiędacz-Palosz, prawniczka ClientEarth, stwierdza: “Stan środowiska naturalnego w Polsce się pogarsza, a przepisy dotyczące ochrony środowiska nie są właściwie wdrażane. Polskie władze nie podejmują wystarczających działań, aby rozwiązać ten problem.

“Informator zawiera syntezę ram prawnych zapewniających dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska w Polsce. Ma zapewnić, aby wszystkie zainteresowane strony – sędziowie, władze publiczne, prawnicy zajmujący się interesem publicznym i organizacje pozarządowe – były świadome istniejących możliwości, ale także przeszkód i braków krajowych ram prawnych”.

Informator opracowano w ramach projektu ATOJ-EARL (Access to Justice – Education and Awareness raising of Legal professionals), dotyczącego poprawy dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla bardziej zielonej Europy, który jest prowadzony przez ClientEarth oraz Justice and Environment przy wsparciu programu Komisji Europejskiej LIFE. Celem tego projektu jest podniesienie świadomości i przeszkolenie prawników w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w ośmiu europejskich państwach członkowskich.

Aby pobrać informator, kliknij tutaj.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

MikesPhotos