butterfly

Koalicja pięciu organizacji przygotowała pakiet społecznych poprawek do ustawy OOŚ

W związku z trwającymi dziś w Senacie pracami legislacyjnymi dotyczącymi ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (OOŚ), koalicja pięciu organizacji pozarządowych przygotowała pakiet społecznych poprawek do nowelizacji ustawy.

Propozycje przygotowane przez fundacje ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Frank Bold, Greenpeace Polska, WWF Polska oraz Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot są kluczowe z punktu widzenia obywateli i strony społecznej do współdecydowania o otaczającej nas przyrodzie, a także są istotne dla jakości prowadzonych w naszym kraju procesów inwestycyjnych.

– Niestety podczas prac nad projektem w Sejmie odrzucono wniosek strony społecznej o wysłuchanie publiczne, a sam proces przyjęcia nowelizacji przez Sejm przebiegł w ekspresowym tempie. – mówi Ewa Dąbrowska, prawniczka ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. – Zaprezentowane przez nas poprawki stanowią więc głos społeczeństwa, który mamy nadzieję zostanie usłyszany.  – dodaje.

Wcześniej 4 marca br. organizacje pozarządowe przesłały na ręce Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego list, w którym wyrażają zaniepokojenie trybem wcześniejszego procedowania projektu przez Sejm, a także wezwały Marszałka do zorganizowania przed głosowaniem nad projektem ustawy w Senacie, szerokiej, zbierającej głosy ekspertów i strony społecznej, dyskusji na jego temat.

W liście do Marszałka Senatu organizacje napisały: „Wierzymy, że zaproponowane przez organizacje poprawki spotkają się z uznaniem rządzących i zostaną wdrożone dla poprawy stanowienia prawa środowiskowego w Polsce.”

Procedowany dziś w Senacie to odpowiedź na toczące się przed Komisją Europejską postępowanie wobec Polski dotyczące braku prawidłowej transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.