ClientEarth

Komisja Europejska o krok od skargi na Polskę w sprawie przekroczonych norm jakości powietrza

Komisja Europejska ogłosiła tzw. uzasadnioną opinię skierowaną do Polski w związku z brakiem wdrożenia Dyrektywy w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (2008/50/WE). Chodzi o przekroczenia poziomu dopuszczalnego stężeń pyłu PM10 w Polsce. Uzasadniona opinia jest ostatnim, formalnym dokumentem, który Komisja Europejska wysyła do Państwa Członkowskiego przed wniesieniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Na początku zeszłego roku Komisja przesłała Polsce formalne ostrzeżenie wzywające do usunięcia uchybienia. Ponieważ Polska nie zastosowała się do zaleceń Komisja przedstawia teraz uzasadnioną opinię, która jest ostatnim krokiem przed wniesieniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który może nałożyć na Polskę wysokie kary za niespełnianie norm jakości powietrza. Według szacunków Najwyższej Izby Kontroli w Polsce, w związku z wieloletnimi przekroczeniami poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 (od 2005 r.), grozi wymierzenie kary nawet w wysokości 4,4 mld złotych (w przypadku wariantu łącznego zasądzenia ryczałtu i okresowej kary pieniężnej).

Już raz, w 2010 roku Komisja Europejska domagała się kary dla Polski za niedostosowanie przepisów do dyrektywy dotyczącej jakości powietrza Komisja w wysokości 72 tys. euro dziennie.

– Wtedy wdrożyliśmy szybko przepisy, ale jak wskazują dane jakość powietrza nie uległa poprawie. Dziś sprawa jest dużo poważniejsza – mówi Małgorzata Smolak, prawniczka Fundacji ClientEarth. Nie mamy co liczyć na taryfę ulgową. Unijne kary są naliczane według algorytmu, w którym brane są pod uwagę: czas przekroczenia – w Polsce to 10 lat, obszar przekroczeń – niemal cała Polska, liczba ludzi dotkniętych brakiem działań – w Polsce to niemal cała populacja oraz wysokość przekroczeń – w Polsce są jedne z najwyższych w UE. Rządowi bardziej opłaca się jak najprędzej rozwiązać problem niż płacić kary – podkreśla Smolak.

Polska jest na drugim miejscu po Bułgarii, jeśli chodzi o przekroczenia pyłu PM10 w powietrzu. Według ostatnich danych, zawartych w ocenach jakości powietrza Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska za 2013 r. poziomy dopuszczalne 24-godzinnego stężenia pyłu PM10 zostały przekroczone na 78% terytorium Polski – w 36 z 46 stref, w których dokonuje się pomiarów. Najpoważniejszy problem jest na południu kraju, w szczególności w województwach śląskim i małopolskim. W Krakowie liczba dni z przekroczeniami w 2013 r. wyniosła ponad 150. Jakość powietrza nie uległa poprawie od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Głównym źródłem zanieczyszczenia pyłem PM10 w Polsce jest tzw. niska emisja, czyli zanieczyszczenia pochodzące z ogrzewania domów paliwami stałymi, często bardzo niskiej jakości.

Informacja prasowa Komisji Europejskiej w tej sprawie: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4489_en.htm.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.