List otwarty do ministra Jana Szyszko

List otwarty do ministra Jana Szyszko w sprawie podpisania aneksu do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Białowieża

List otwarty fundacji ClientEarth do ministra środowiska Jana Szyszko w sprawie podpisania aneksu do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Białowieża, który podwyższa limity pozyskania drewna z tego obszaru. Fundacja stoi na stanowisku, że podpisanie aneksu jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej i apeluje do ministra o wycofanie się z tej decyzji.

List otwarty do ministra Jana Szyszko

 

List otwarty

Szanowny Panie Ministrze,

Jako członek zarządu fundacji ClientEarth, organizacji zrzeszającej prawników zajmujących się ochroną środowiska, chciałbym wyrazić głębokie zaniepokojenie podpisaniem aneksu do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Białowieża, który podnosi limity pozyskania drewna w tym nadleśnictwie. Jak informowaliśmy już w piśmie z dnia 10 marca 2016 roku, w naszym przekonaniu decyzja ta narusza prawo unijne – Dyrektywę 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. dyrektywę siedliskową) oraz Dyrektywę 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. dyrektywę ptasią).

Zgodnie z art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy siedliskowej każdy plan lub przedsięwzięcie, które może istotnie oddziaływać na obszar Natura 2000 podlega specjalnej procedurze oceny, w celu stwierdzenia czy jego realizacja nie wpłynie niekorzystnie na ten obszar.

Mając szczególnie na uwadze zasadę przezorności, będącą jedną z podstaw polityki Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska naturalnego, a implementowaną także w prawie polskim, zezwolenie na plan lub przedsięwzięcie może zostać wydane tylko pod warunkiem, że właściwe władze krajowe uzyskały pewność, iż nie mają one skutków szkodliwych dla integralności danego terenu. Ma to miejsce wówczas, gdy z naukowego punktu widzenia brak jest racjonalnych wątpliwości co do braku wystąpienia takich skutków (wyrok z dnia 26 października 2006 r. w sprawie C-239/04 Komisja przeciwko Portugalii, Zb.Orz. s. I-10183, pkt 20). W momencie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację planu lub przedsięwzięcia nie mogą istnieć, z naukowego punktu widzenia, żadne racjonalne wątpliwości co do braku możliwości wystąpienia szkodliwych skutków w odniesieniu do danego terenu (ww. wyrok w sprawie Komisja przeciwko Portugalii, pkt 24).

Dlatego art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej należy interpretować w ten sposób, że nie zezwala on władzom krajowym na zatwierdzenie planu lub przedsięwzięcia bez upewnienia się, że taki plan lub przedsięwzięcie nie naruszy integralności danego terenu.

Zatem, aby wydać pozwolenie na realizację planu lub przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na obszar Natura 2000, organy państwowe powinny uzyskać gwarancję, że nie ma ryzyka ich znaczącego negatywnego oddziaływania. Taka gwarancja, w przedmiocie aneksu do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Białowieża, nie została zapewniona. W szczególności, nie została przeprowadzona prawidłowa ocena oddziaływania na środowisko, zgodnie z wymogami dyrektywy siedliskowej.

W naszym przekonaniu znaczące podniesienie limitów pozyskania drewna na obszarze PLC200004 Puszcza Bialowieska pogorszy stan siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których obszar ten został wyznaczony, co narusza art. 6 ust. 2 dyrektywy siedliskowej.

Konsekwencje naruszenia dyrektyw budzą nasze uzasadnione obawy. Jest prawdopodobne bowiem wszczęcie przez Komisję Europejską procedury przywrócenia przestrzegania obowiązków przez państwo członkowskie (art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Komisja ma podstawy, by pozwać Polskę do Trybunału Sprawiedliwosci UE. Niewykluczone są też kary nałożone za naruszenie prawa unijnego. Zagrożone są miliardy euro z funduszy strukturalnych na ochronę środowiska i przyrody w Polsce, w tym fundusze przeznaczone na ochronę przyrody, których beneficjentem jest przedsiębiorstwo Lasy Państwowe.

Przypominamy, że Komisja Europejska w swoim pismie z 8 stycznia 2016 roku (udostępnionym na stronie ministerstwa ) również wyraża zaniepokojenie podzwyższeniem limitów pozyskania drewna dla Nadleśnictwa Białowieża, a zwłaszcza wpływem jaki to będzie miało na siedliska priotytetowe, chronione unijnym prawem.

W związku z powyższym apelujemy do Pana Ministra, by ponownie rozważył Pan przedmiotową sprawę i cofnął zatwierdzenie aneksu do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Białowieża.

Z wyrazami szacunku,

Marcin Stoczkiewicz
Członek Zarządu, ClientEarth
Telefon: + 48 (0) 22 307 01 83
Email: mstoczkiewicz@clientearth.org

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.