President Duda

List do Prezydenta RP w sprawie ustaw zmierzających do upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości

Szanowny Panie Prezydencie,

Składamy na ręce Pana Prezydenta ten list, by dać wyraz naszemu ogromnemu zaniepokojeniu spowodowanemu uchwaleniem przez Sejm w dniu 12 lipca ustaw o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz procedowanym obecnie poselskim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym.

W roku 1997 Zgromadzenie Narodowe uchwaliło Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Następnie Naród, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, przyjął ją w drodze referendum, tym samym uznając ją za najwyższe obowiązujące w Polsce prawo, określające ustrojowy porządek demokratycznego państwa prawa.

Trzy akty prawne, w sprawie których zwracamy się do Pana Prezydenta niniejszym listem, rażąco naruszają tę Konstytucję. Akty te prowadzą w szczególności do likwidacji trójpodziału władzy, będącego podstawą systemów demokratycznych na świecie od przeszło 200 lat, oraz do upadku państwa prawa w Polsce, za który pokolenia Polaków oddały wolność, a w najgorszych momentach również życie.

Jako organizacja prawnicza działająca na rzecz ochrony prawa wszystkich ludzi do życia w czystym środowisku, chcemy podkreślić kluczową rolę, jaką spełniają w tym zakresie niezawisłe, bezstronne sądy – sądy, które nie realizują wizji partii każdorazowo będącej u władzy, ale takie, które są wolne, by oceniać argumenty podług ich słuszności. Nieraz – pewnie nawet można powiedzieć, że najczęściej – sądy orzekały na naszą niekorzyść, jednak nigdy nie mieliśmy poczucia, że robią to z przyczyn politycznych czy światopoglądowych. Obawiamy się, że aktualnie procedowane zmiany spowodują, że miliony Polaków takie poczucie będą mieć.

Prosimy jednocześnie, by Pan Prezydent zauważył, że projekt ustawy o Sądzie Najwyższym był zgłoszony jako projekt poselski i jest przez to procedowany bez konsultacji społecznych i oceny skutków regulacji. Ustawy o podstawowym znaczeniu dla ustroju Państwa Polskiego nie mogą być rozpatrywane w pośpiechu, bez udziału społeczeństwa i uważnego rozważenia wszelkich argumentów za i przeciw proponowanym rozwiązaniom. Nie tak powinno być tworzone prawo w Polsce. Ufamy, że Pan Prezydent – stojący na straży Konstytucji i wybrany wolą całego Narodu – podziela ten pogląd.

Z uznaniem przyglądamy się działaniom Pana Prezydenta mającym na celu uspokojenie emocji i spowodowanie, aby wskazane wyżej ustawy były omawiane w odpowiedniej atmosferze zarówno przez parlamentarzystów, jak i społeczeństwo.

W zaistniałej sytuacji, w pełni zrozumiałe są wyrażane obawy znacznej grupy społeczeństwa, że przyjęcie wspomnianych ustaw może nieść realne zagrożenia dla praw i wolności obywatelskich. Zwracamy się przy tym do Pana Prezydenta z apelem o stanie na straży prawa Polaków do swobodnego i bezpiecznego organizowania się i wyrażania swojego stanowiska w tej sprawie.

Mając na uwadze przedstawione racje, apelujemy do Pana Prezydenta o skorzystanie z prawa weta i skierowanie wymienionych niżej ustaw do ponownego rozpatrzenia przez Sejm:

  • ustawy z dnia 12 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw;
  • ustawy z dnia 12 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw;
  • poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, nr druku 1727.

Z poważaniem,

dr Marcin Stoczkiewicz

Prezes Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

Zachęcamy do napisania listu do Prezydenta. Do tego celu można wykorzystywać treść naszego pisma.

List w formacie pdf można znaleźć na stronie: https://www.documents.clientearth.org/library/download-info/list-do-prezydenta-rp-andrzeja-dudy-w-sprawie-projektowanych-zmian-w-sadownictwie/.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Powiązane artykuły

More from

Ograniczenia w dostępie do sądu tematem warsztatów ClientEarth i RPO

Warsztat o ograniczeniach w dostępie obywateli do sądu w sprawach środowiskowych.

a fishing man on a lake

Trybunał Sprawiedliwości: wydawanie pozwoleń wodnoprawnych nie może być poza społeczną kontrolą

Trybunał Sprawiedliwości w zeszłym miesiącu uznał, że organizacje ekologiczne muszą mieć prawo bycia stroną w postępowaniu dotyczącym pozwoleń wodnoprawnych oraz zaskarżania decyzji do sądu.

Obraz Wycinka w Puszczy

Co to znaczy, że Polska może łamać Konwencję z Aarhus? Q&A

Ekolodzy bronią prawa Polaków do decydowania o publicznych lasach.

a tree trunk covered by moss

NSA ostatecznie potwierdził brak społecznej kontroli nad publicznymi lasami

Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał opinię sądu niższej instancji, że Plany Urządzenia Lasu, które określają dziecięcioletnie limity wycinki, są wewnętrznym aktem Ministerstwa Środowiska, więc nie można ich zaskarżyć do sądu.

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.