ClientEarth

Organizacje pozarządowe ponawiają apel do Ministra Środowiska o obronę polskiej przyrody i krajobrazu

22 września 2015 r. 28 organizacji pozarządowych ponownie skierowało na ręce Ministra Środowiska apel o zaprzestanie prac na zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie liberalizacji prawa dla infrastruktury narciarskiej.

Kolejne wystąpienie organizacji pozarządowych to reakcja na odpowiedź Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w którym w żaden sposób nie odniósł się do prośby Ministerstwa Środowiska o merytoryczną analizę podnoszonych przez NGO zastrzeżeń do zmiany rozporządzenia.

Organizacje pozarządowe już od sierpnia br. alarmowały, iż proponowane pod dyktando biznesu narciarskiego zmiany doprowadzą do postępującej degradacji przyrody i krajobrazu terenów górskich. Są także sprzeczne z interesem publicznym i prawem międzynarodowym.

Przygotowywane przez GDOŚ rozporządzenie umożliwi realizację ogromnych ośrodków narciarskich (do 10 ha) na terenach chronionych: parkach krajobrazowych i obszarach chronionego krajobrazu bez jakiejkolwiek oceny oddziaływania budowy i eksploatacji przedsięwzięcia na przyrodę i krajobraz. Na terenach nie objętych obszarowymi formami ochrony będzie można przekształcać nawet 15 hektarów bez jakiejkolwiek oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Dziś skutki powstania każdej inwestycji narciarskiej są badane indywidualnie. Proponowane zmiany w rozporządzeniu spowodują, że część inwestycji będzie z tej oceny zwolniona.

Niesie to ze sobą ogromne zagrożenia dla przyrody, ludzi i krajobrazu. Budowa i funkcjonowanie inwestycji narciarskich wiąże się bowiem z wyrębem lasów, rabunkowym poborem wody do celów naśnieżania oraz fragmentacją terenów otwartych skutkującą zakłóceniami w swobodnej migracji zwierząt. Powoduje także silną degradację krajobrazu.

“Dla zachowania odpowiedniej ochrony przyrody terenów górskich, jest kluczowe, by GDOŚ przeprowadził analizę podnoszonych przez nas zastrzeżeń. Zmiany, które mają zostać wprowadzone do rozporządzenia, sprawią, że inwestycje narciarskie pozostaną poza kontrolą społeczeństwa i organów odpowiedzialnych za ochronę przyrody
mówi Agata Szafraniuk z Fundacji ClientEarth.

“Zmiana rozporządzenia to próba przeforsowania szkodliwego dla przyrody i społeczeństwa prawa oraz pomijanie głosu obywateli. Za tym działaniem stoi nie dobro przyrody ale interes grup nacisku. Nie mamy wątpliwości, że dokument w tym kształcie nie powinien być przedmiotem żadnych uzgodnień i konsultacji. Jedyną możliwością zaprzestania dalszego marnowania środków publicznych i czasu pracy administracji państwowej jest natychmiastowe wstrzymanie prac nad zmianą rozporządzenia.
mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Apel o obronę interesu publicznego wystosowało 28 organizacji pozarządowych pracujących na rzecz ochrony przyrody tj. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, ClientEarth, WWF Polska. Zachęcamy kolejne stowarzyszenia i fundacje do poparcia ochrony polskiej przyrody i krajobrazu. W tym celu prosimy o kontakt.

Pełna treść apelu

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.