Szkolenie w ORA kończy cykl warsztatów „Prawo na rzecz bardziej zielonej Europy”

Ostatnie z ośmiu szkoleń w ramach projektu „Prawo na rzecz bardziej zielonej Europy” odbyło się w dniu 7 listopada 2019 r. w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Warsztaty dotyczące dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych otworzył dziekan ORA adw. Mikołaj Pietrzak. Omówił rolę, jaką w tym obszarze odgrywają adwokaci, zarówno na poziomie lokalnym, pomagając oddolnym inicjatywom społeczeństwa, jak i na poziomie europejskim i międzynarodowym, walcząc o przestrzeganie standardów dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Pierwsza część warsztatów koncentrowała się na roli zaleceń Komitetu ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus, omówionej przez Małgorzatę Kwiędacz-Palosz, prawniczkę Fundacji ClientEarth. Następnie adw. Marcin Mrowicki z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawił rolę orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych. Zwrócono uwagę na niewiążący charakter rekomendacji Komitetu z Aarhus, który zniechęca do składania powiadomień do tego organu.

W drugiej części spotkania radca prawny dr Piotr Otawski omówił polskie przepisy, które regulują dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych, a adw. Bolesław Matuszewski wskazał główne bariery, utrudniające obywatelom walkę o środowisko w polskich sądach. W dyskusji poruszono temat charakteru prawnego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a w szczególności możliwości wstrzymania wykonalności takiej decyzji. W tym kontekście przeanalizowano nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku z dnia 19 lipca br.

Warsztaty zakończył wykład dr Adama Ploszka na temat możliwości złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w związku z naruszeniem dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych. Przedstawione zostało orzecznictwo Trybunału dotyczące tego zagadnienia. Podkreślano konieczność wskazywania na potencjalne naruszenia artykułów Europejskiej konwencji praw człowieka już na poziomie krajowych środków odwoławczych.

Program oraz prezentacje dostępne są tutaj.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

climatereality