Polskie kłopoty z prawem UE z powodu przekroczeń PM10 – wyjaśniamy, o co chodzi w jutrzejszym procesie

W czwartek 22 lutego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej najprawdopodobniej uzna Polskę za winną naruszenia prawa UE w związku z przekroczeniami norm pyłu zawieszonego PM10.

W związku z zapowiadanym wyrokiem Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi przygotowała analizę, gdzie przedstawia przepisy prawa europejskiego dotyczące stężeń pyłu PM10 w powietrzu, etapy oficjalnego postępowania Komisji Europejskiej, szczegóły postępowania w sprawie Polski, wysokość kar grożących za przekroczenia, ocenę działań polskich władz na rzecz poprawy jakości powietrza oraz inne postępowania toczące się w sprawach powietrznych.

„Obawiamy się, że Trybunał wyda wyrok niekorzystny dla Polski. Działania władz na rzecz czystego powietrza określają trzy słowa: nieskuteczne, niewystarczające, opieszałe. Programy ochrony powietrza są zbyt ogólne, nadal nie ma wymagań jakościowych dla paliw stałych, a normy dla kotłów dotyczą tylko nowych instalacji” – mówi radca prawny Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Agnieszka Warso-Buchanan.

„Polacy stracą podwójnie: nie dość, że muszą oddychać brudnym powietrzem, to jeszcze ich kraj może przegrać sprawę sądową przed unijnym sądem” – dodaje prawniczka.

Skargę na niedotrzymanie wymogów prawa unijnego w zakresie stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu wniosła w czerwcu 2016 roku Komisja Europejska. Zarzuciła ona Polsce przekroczenia dobowych norm dla pyłu PM10, brak odpowiednich działań określonych w programach ochrony powietrza (tzw. POP-ach) oraz nieprawidłową transpozycję Art. 23 Dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, który stanowi, że w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych programy ochrony powietrza mają określać takie działania, aby okres przekroczeń był jak najkrótszy.

Podobny wyrok za przekroczenia dopuszczalnych wartości pyłów zawieszonych PM10 usłyszała w kwietniu 2017 roku Bułgaria.

Przeczytaj “Polskie kłopoty z prawem UE z powodu przekroczeń PM10“.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Jacek Halicki / Wikimedia Commons

Powiązane artykuły

More from or

Turysta i ClientEarth wygrali z Zakopanem spór o opłatę miejscową

„Istotą tego postępowania jest prawo do pobierania opłat miejscowych przez władze lokalne, a jednocześnie prawo każdego z nas do czystego powietrza. Jeżeli Zakopane chce pobierać opłaty, dla których uzasadnieniem są m.in. walory środowiskowe, to najpierw powinno zadbać o jakość powietrza” – podkreśla radca prawny Fundacji ClientEarth, Agnieszka Warso-Buchanan.

NSA oceni, czy Zakopane legalnie pobiera opłaty miejscowe od turystów

Zakopane od lat boryka się z problemem smogu. Według danych Systemu monitoringu jakości powietrza małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w 2017 roku miasto zanotowało 54 dni z przekroczeniami dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10.

Komentarz w związku z odwołaniem wiceministra odpowiedzialnego za walkę ze smogiem

ClientEarth jest wyraża zaniepokojenie odwołaniem Piotra Woźnego, pełnomocnika rządu ds. czystego powietrza, odpowiedzialnego za koordynację działań wszystkich resortów w celu poprawy jakości powietrza w Polsce.

Niemieckie miasta będą mogły zakazywać diesli

Federalny Sąd Administracyjny w Lipsku podtrzymał wcześniejsze decyzje, zgodnie z którą władze lokalne mogą domagać się wprowadzenia restrykcji dla pojazdów z silnikami diesla. Skargę wniosło ClientEarth i niemiecki DUH.

Obserwuj nas!

Możesz pomóc

Wasze wsparcie pomaga nam za pomocą prawa chronić środowisko.