Aktualności EUTR: lipiec – wrzesień 2019 r.

Najnowsze wiadomości dotyczące wdrażania EUTR – rozporządzenia, którego celem jest ograniczenie w Unii Europejskiej handlu drewnem pochodzącym z nielegalnych źródeł.

Aby otrzymywać newsletter dotyczący EUTR w języku angielskim, napisz do nas: forests-contact@clientearth.org

Newsletter do pobrania: EN| ES | FR | ZH

Spis treści

1. Wsparcie Komisji Europejskiej dla wdrażania i egzekwowania EUTR
Komisja Europejska zorganizowała 24. i 25. spotkanie Grupy Eksperckiej FLEGT/EUTR
Noty informacyjne UNEP-WCMC na temat wdrażania EUTR

2. Egzekwowanie postanowień EUTR w państwach członkowskich
Władze belgijskie zablokowały dostawę drewna tropikalnego z Gabonu po ostrzeżeniu przez Greenpeace
Odmówiono dostępu do rynku niemieckiego dla drewna tekowego z Mjanmy
Instytut Zasobów Naturalnych Finlandii opublikował przegląd systemu LesEGAIS

3. Inne wydarzenia w UE i na świecie
KE przyjęła komunikat UE w sprawie intensyfikacji działań UE przeciwko wylesianiu i degradacji lasów
Grupa europejskich organizacji pozarządowych złożyła skargę do Komisji Europejskiej przeciwko Rumunii
Chatham House zorganizował 29. Globalne Forum Zarządzania Lasami (Global Forum on Forest Governance)
Human Rights Watch opublikowała raport na temat wylesiania w brazylijskiej Amazonii
Dyrektorzy czterech indonezyjskich firm branży drzewnej skazani na więzienie

4. Publikacje i zasoby
„Ochrona lasów, naturalnych ekosystemów i praw człowieka: zadanie dla UE”
Zastosowanie badań naukowych: publikacja Forest Trends
„Zdrowe lasy = sprawiedliwe warunki życia, rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu i stabilny klimat”
Artykuł Timberleaks na temat egzekwowania EUTR we Francji
Pięcioletnie sprawozdanie oceniające Nowojorską Deklarację o Lasach
Hiszpańskie filmy na temat identyfikacji i pobierania próbek drewna
Briefing na temat aktualizacji FLEGT

1. Wsparcie Komisji Europejskiej dla wdrażania i egzekwowania EUTR

Komisja Europejska zorganizowała 24. i 25. spotkanie Grupy Eksperckiej FLEGT/EUTR

Komisja Europejska opublikowała protokół z 24. spotkania Grupy Eksperckiej FLEGT/EUTR, które odbyło się 21. czerwca 2019.  Grupa Ekspercka utrzymuje, że osiągnięcie pomijalnego poziomu ryzyka wystąpienia transakcji niespełniających kryterium legalności w stosunku do wprowadzenia na rynek UE drewna pozyskanego w Mjanmie jest wciąż niemożliwe. W kwestii handlu z Ukrainą, Eksperci stwierdzili, że „w kwestii pozyskiwania drewna, Ukraina jako całość jest uważana za kraj podwyższonego ryzyka, który wymaga ustanowienia i wdrożenia adekwatnych środków minimalizujących ryzyko, aż do osiągnięcia jego pomijalnego poziomu”.

Następne, 25. Spotkanie Grupy Eksperckiej miało miejsce 12. września 2019 r. Program spotkania obejmował dyskusje na temat oceny ryzyka związanego z importem drewna z Mjanmy, prezentacje na temat LesEGAIS (rosyjskiego systemu monitorowania handlu drewnem) oraz informacje na temat badań podmiotów EUTR w całej UE i w Niemczech. Protokół ze spotkania będzie wkrótce dostępny online.

Noty informacyjne UNEP-WCMC na temat wdrażania EUTR

UNEP-WCMC, na zlecenie Komisji Europejskiej, opublikowała noty informacyjne na temat zmian we wdrażaniu i egzekwowaniu EUTR, obejmujące okresy od maja do czerwca 2019 r. oraz od lipca do sierpnia 2019 r.

2. Egzekwowanie postanowień EUTR w państwach członkowskich

Władze belgijskie zablokowały dostawę drewna tropikalnego z Gabonu po ostrzeżeniu przez Greenpeace

W lipcu 2019 r. Greenpeace powiadomił belgijskie władze o ładunku drewna przybywającego do portu w Antwerpii, które mogło zostać wyprodukowane przez chińską firmę zaangażowaną w nielegalną eksploatację gabońskiego lasu deszczowego. Urzędnicy celni zareagowali szybko i zablokowali wprowadzanie drewna tropikalnego na rynek UE. Właściwy organ belgijski wszczął również postępowanie w celu sprawdzenia, czy belgijska firma, która otrzymała przesyłkę, działała zgodnie z EUTR.

Odmówiono dostępu do rynku niemieckiego dla drewna tekowego z Mjanmy

Tek importowany z Mjanmy przez Singapur przez niemieckiego operatora został pozbawiony dostępu do rynku UE.. Władze niemieckie zatrzymały dwa transporty drewna tekowego z Mjanmy po dokonaniu kontroli na miejscu. Ponieważ przewoźnik nie był w stanie wykazać, że ryzyko było znikome, drewno zostało odesłane do Mjanmy.

Instytut Zasobów Naturalnych Finlandii opublikował przegląd systemu LesEGAIS

Raport oceniający wykorzystanie rosyjskiego elektronicznego systemu monitorowania handlu drewnem (LesEGAIS) został opublikowany przez fiński Instytut Zasobów Narodowych (National Resources Institute of Finland), na wniosek właściwego fińskiego organu (fińskiego urzędu ds. żywności). System, wprowadzony w 2013 r., zapewnia władzom rosyjskim dostęp do informacji na temat przedsiębiorstw zajmujących się pozyskiwaniem i handlem drewnem, deklaracji użytkowania lasu, dokumentacji dotyczącej pozyskiwania i własności drewna, a także innych właściwych umów, raportów i powiadomień. Rosjanie planują rozwijanie systemu LesEGAIS, aby zawierał również elektroniczne księgi ewidencji ładunku i rejestry składowania drewna. Dodatkowe plany obejmują monitorowanie ruchu ciężarówek i maszyn leśnych za pośrednictwem satelitarnego systemu śledzenia.

3. Inne wydarzenia w UE i na świecie

KE przyjęła komunikat UE w sprawie intensyfikacji działań UE przeciwko wylesianiu i degradacji lasów

W lipcu 2019 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie Intensyfikacji Działań UE Przeciwko Wylesianiu i Degradacji lasów. Jego ogólnym celem jest „ochrona i powiększanie światowej pokrywy leśnej w celu poprawy zdrowia ludzi i warunków życia oraz zapewnienia zdrowej planety” dla przyszłych pokoleń. W komunikacie podkreślono potrzebę ograniczenia konsumpcji gruntów przez UE, wzmocnienia współpracy międzynarodowej w celu powstrzymania wylesiania i przekierowania finansowania w celu wspierania bardziej zrównoważonych praktyk użytkowania gruntów.

Grupa europejskich organizacji pozarządowych złożyła skargę do Komisji Europejskiej przeciwko Rumunii

Koalicja trzech organizacji pozarządowych zajmujących się ekologią, EuroNatur, Agent Green i ClientEarth, złożyła skargę do Komisji Europejskiej przeciwko Rumunii. Organizacje twierdzą, że rumuńskie państwowe przedsiębiorstwo odpowiedzialne za gospodarkę leśną, Romsilva, prowadzi operacje pozyskiwania drewna na obszarach chronionych Natura 2000, nie oceniając ich wpływu na te obszary. W skardze stwierdzono, że w niektórych przypadkach odpowiednia ocena oddziaływania na środowisko, która powinna zostać przeprowadzona przed rozpoczęciem pozyskiwania drewna, miała miejsce wiele lat po jego rozpoczęciu.

Chatham House zorganizował 29. Globalne Forum Zarządzania Lasami (Global Forum on Forest Governance)

Coroczne dwudniowe wydarzenie, znane wcześniej jako Spotkanie informacyjne i konsultacyjne interesariuszy w związku z nielegalną wycinką (Illegal Logging Update & Stakeholder Consultation Meeting), obejmowało sesje na temat postępów w zakresie przejrzystości i rozliczalności sektora leśnego, kolejnych etapów wdrażania dobrowolnej umowy o partnerstwie (VPA) między UE a Hondurasem, rozwiązań opartych na licencjonowaniu drewna wspierających egzekwowanie prawa, interakcji między przepisami dotyczącymi legalnego pozyskiwania drewna a inicjatywami związanymi z wylesianiem oraz wysiłków na rzecz promowania równości płci w ramach polityki leśnej. Filmy w języku angielskim i hiszpańskim są dostępne na stronie wydarzenia.

Human Rights Watch opublikowała raport na temat wylesiania w brazylijskiej Amazonii

Organizacja Human Rights Watch opublikowała raport, który pokazuje, jak nielegalne pozyskiwanie drewna w Brazylii jest powiązane z zastraszaniem i stosowaniem aktów przemocy wobec obrońców lasów. W sprawozdaniu podkreślono problem niewystarczających środków podjętych w celu ochrony obrońców środowiska oraz zaniechanie przez Państwo dochodzenia i ścigania sprawców przemocy w brazylijskiej Amazonii. Zaleca się, aby Brazylia podjęła „pilne kroki w celu położenia kresu bezkarności za akty przemocy związane z nielegalnym wylesianiem w Amazonii”.

Dyrektorzy czterech indonezyjskich firm branży drzewnej skazani na więzienie

Sąd w Indonezji skazał dyrektorów czterech indonezyjskich firm na jeden rok więzienia i grzywnę w wysokości 500 milionów IDR (około 32 000 EUR). OOŚ stwierdza, że oskarżeni przyznali się do transportu merbau (Intsia bijuga) ze sfałszowanymi dokumentami w celu ominięcia krajowych przepisów dotyczących legalności drewna. Dyrekcja Ochrony Lasu skonfiskowała 57 kontenerów nielegalnego drewna, z których 21 przypisano oskarżonym. Inne kontenery z nielegalnym drewnem z Papui i Papui Zachodniej są nadal przedmiotem dochodzenia.

4. Publikacje i zasoby

„Ochrona lasów, naturalnych ekosystemów i praw człowieka: zadanie dla UE”

Koalicja unijnych organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska opublikowała dokument  “Ochrona lasów, naturalnych ekosystemów i praw człowieka: zadanie dla UE“. Było to priorytetem, aby utrzymać impet polityczny na poziomie UE. Opublikowany w październiku briefing zostanie wykorzystany do dotarcia do decydentów na szczeblu UE i w państwach członkowskich, aby podkreślić znaczenie działań UE w zakresie przeciwdziałania wylesieniu.

Zastosowanie badań naukowych: publikacja Forest Trends

Organizacja Forest Trends wydała publikację na temat wykorzystania metod naukowych w egzekwowaniu przepisów dotyczących importu drewna. Według jej badań, 57% z 21 badanych krajów korzysta obecnie z metod naukowych w celu egzekwowania przepisów dotyczących handlu drewnem i przewiduje się, że do 2024 r. liczba ta przekroczy 95%. Raport pokazuje również, że badania izotopowe używane do potwierdzenia pochodzenia to szybko rozwijająca się technika, stosowana szerzej od analizy DNA.

„Zdrowe lasy = sprawiedliwe warunki życia, rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu i stabilny klimat”

Fern, EIA, ClientEarth, Forest Peoples Program i Transparency International wydały briefing, w którym zalecono działania, które UE powinna podjąć, aby skuteczniej chronić lasy. Pięć organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska wzywa wspólnie UE do (i) ożywienia wsparcia dla dobrowolnych umów o partnerstwie (VPA) i wdrażania EUTR, (ii) przestrzegania praw człowieka w dobrowolnych umowach o partnerstwie, (iii) przyjęcia dodatkowych środków regulacyjnych w celu rozwiązania kryzysu wylesiania i ochrony praw, (iv) wzmocnienia powiązania między FLEGT a agendami dotyczącymi celów w zakresie klimatu i zrównoważonego rozwoju oraz (v) wykorzystania handlu jako dźwigni do wspierania praw człowieka i ochrony lasów.

Artykuł Timberleaks na temat egzekwowania EUTR we Francji

Timberleaks opublikował artykuł o trwającej współpracy między francuskimi firmami i podejrzanymi eksporterami. Uważa się, że niektórzy francuscy importerzy pozyskują drewno od firm z regionu Kongo lub Liberii, które są zaangażowane w nielegalne wylesianie, przekupywanie rządów i nadużycia środowiskowe. W artykule podkreślono również problem egzekwowania EUTR we Francji. Timberleaks wskazuje, że między marcem 2017 r. a lutym 2019 r. właściwy organ EUTR we Francji sprawdził tylko 53 spośród 14 000 podmiotów importujących drewno.

Pięcioletnie sprawozdanie oceniające Nowojorską Deklarację o Lasach

Partnerzy ds. oceny Nowojorskiej Deklaracji w Sprawie Lasów (New York Declaration on Forests – NYDF), we współpracy z Chatham House i Climate Focus, opublikowali raport oceniający postępy w osiąganiu celów NYDF. Według raportu osiągnięcie celów NYDF na rok 2020 prawdopodobnie nie będzie możliwe. Autorzy raportu podkreślają, że przywracanie systemów leśnych musi zostać przyspieszone, lasy tropikalne muszą być skutecznie chronione oraz że należy podjąć szersze i bardziej skoordynowane wysiłki w celu zaradzenia czynnikom powodującym wylesianie.

Hiszpańskie filmy na temat identyfikacji i pobierania próbek drewna

Hiszpańskie Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności we współpracy z Narodowym Instytutem Badań i Technologii Rolno-Żywnościowej opublikowało filmy wideo na temat technik stosowanych do pobierania próbek drewna i jego identyfikacji.

Briefing na temat aktualizacji FLEGT

Logging Off i Fern opublikowali raport opisujący postęp we wdrażaniu umów FLEGT VPA. Autorzy raportu podkreślają, że dobrowolne umowy o partnerstwie można uznać za „bardziej pluralistyczne i przejrzyste niż inne reformy mające wpływ na lasy, takie jak redukcja emisji spowodowanych wylesianiem i degradacją lasów (REDD+) czy wkłady ustalone na szczeblu krajowym (NDC)”. Raport podkreśla potrzebę wzmocnienia udziału społeczeństwa obywatelskiego w procesach dobrowolnej umowy o partnerstwie. Zaleca również stworzenie łatwo dostępnego system informacyjnego EUTR.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Ales Krivec via Unsplash

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.