Aktualności EUTR: marzec 2018 r. – marzec 2019 r.

W marcu 2019 r. minęło 6 lat od wejścia w życie rozporządzenia UE w sprawie obrotu drewnem (EUTR). Państwa członkowskie coraz skuteczniej walczą z handlem surowcem drzewnym pochodzącym z nielegalnych źródeł, jednak wciąż wiele pozostaje do zrobienia w tej kwestii.

Aby otrzymywać newsletter dotyczący EUTR w języku angielskim, napisz do nas: forests-contact@clientearth.org

Newsletter do pobrania:| EN| ES | FR | ZH

Spis treści

1. Wsparcie Komisji Europejskiej dla wdrażania i egzekwowania EUTR
Drugie dwuletnie sprawozdanie Komisji Europejskiej w sprawie EUTR
Komisja Europejska przyjęła wytyczne w sprawie weryfikacji legalności w handlu drewnem
Konsultacje społeczne Komisji Europejskiej w sprawie zakresu produktów objętych EUTR
Konsultacje społeczne Komisji Europejskiej w sprawie planów „intensyfikacji działań przeciwko wylesianiu”
Przeglądy Komisji Europejskiej w przedmiocie kontroli właściwych organów
Nota informacyjna UNEP-WCMC na temat wdrażania EUTR
Posiedzenia grupy ekspertów ds. EUTR/FLEGT

2. Egzekwowanie postanowień EUTR w państwach członkowskich
Brytyjska spółka ukarana grzywną za naruszenie postanowień EUTR
Zjednoczone Królestwo finalizuje rozporządzenie w sprawie drewna
EIA wniosła skargę w sprawie naruszenia postanowień EUTR przez niemiecką spółkę
Spotkanie Forum w sprawie wdrażania rozwiązań EUTR (Timber Regulation Enforcement Exchange)

3. Inne wydarzenia w UE i na świecie
Debata na temat importu drewna z Ukrainy
Wyrok TSUE w sprawie pozyskiwania drewna w Puszczy Białowieskiej
Komisja Europejska podjęła kroki prawne przeciwko rządowi polskiemu
Raport Global Witness w sprawie importu drewna z Demokratycznej Republiki Konga
Raport EIA w sprawie nielegalnego importu drewna z Mjanmy (Birmy)
Niezależny system certyfikacyjny w Birmie
Raport EIA w sprawie nielegalnego handlu drewnem z Gabonem i Republiką Konga
Deklaracja katowicka w sprawie lasów i klimatu

4. Publikacje i zasoby
Sprawozdanie UNEP-WCMC w sprawie wzajemnego oddziaływania przepisów CITES i EUTR/FLEGT
Strona internetowa INCF służąca kontroli wdrażania EUTR
Porównanie południowokoreańskiej ustawy o zrównoważonym wykorzystaniu drewna z EUTR
Opublikowano oficjalny przekład japońskiej Ustawy o czystym drewnie
Sprawozdanie EIA na temat fałszywych zezwoleń CITES w handlu drewnem różanym
Komisja Leśnictwa Ghany uruchomiła portal na rzecz przejrzystości obrotu drewnem
Badanie DEVE w zakresie transparentności i odpowiedzialności w sektorze gospodarki leśnej w krajach rozwijających się
ClientEarth tworzy internetowe centrum prawne dot. lasów
Interaktywny pulpit handlu drewnem w UE
Przewodnik dla przedsiębiorców o legalnym pozyskiwaniu drewna
Nowe narzędzie do śledzenia łańcucha dostaw

1. Wsparcie Komisji Europejskiej dla wdrażania i egzekwowania EUTR

Drugie dwuletnie sprawozdanie Komisji Europejskiej w sprawie EUTR

W dniu 5 października 2018 roku Komisja Europejska opublikowała swoje drugie sprawozdanie z wdrażania EUTR obejmujące okres od marca 2015 r. do lutego 2017 r. Komisja poinformowała w nim, że prawie wszystkie państwa członkowskie spełniają formalne wymogi EUTR, oraz że w okresie sprawozdawczym znacznie wzrosła liczba przeprowadzonych kontroli i nałożonych sankcji za naruszenia postanowień EUTR.

Różnice we wdrażaniu EUTR były zauważalne na poziomie wymiaru sankcji (administracyjnych lub karnych) za naruszenia postanowień EUTR oraz liczby skontrolowanych podmiotów. Wysokość kar finansowych za naruszenia postanowień EUTR określonych przepisami krajowymi również różniła się w poszczególnych państwach członkowskich i wynosiła od 14 EUR wzwyż, bez górnej granicy.

W okresie sprawozdawczym skontrolowano ponad 17 700 podmiotów wprowadzających drewno krajowe do obrotu oraz prawie 2800 podmiotów wprowadzających do obrotu drewno importowane. Sprawozdanie ujawnia jednak, że liczba skontrolowanych podmiotów obracających drewnem krajowym znacznie różniła się w poszczególnych państwach członkowskich i wynosiła od zera do kilku tysięcy.

Ze sprawozdań złożonych przez 14 państw wynika, iż otrzymały one od organizacji pozarządowych stosowne informacje na temat podmiotów, których działania budziły uzasadnione wątpliwości. Spośród 80 podmiotów, wobec działań których zgłoszono uzasadnione zastrzeżenia, 69 zostało skontrolowanych, a na 33 z nich nałożone zostały sankcje.

W sprawozdaniu stwierdza się, że nierównomierne wdrażanie rozporządzenia może mieć wpływ na skuteczność prawodawstwa i równość szans dla podmiotów gospodarczych, oraz że konieczne są dalsze działania mające na celu zapewnienie jednolitego i skutecznego stosowania przepisów we wszystkich państwach członkowskich.

Komisja Europejska przyjęła wytyczne w sprawie weryfikacji legalności w handlu drewnem

Dnia 19 października 2018 r. Komisja Europejska przyjęła dokument „Wytyczne w sprawie weryfikacji legalności w handlu drewnem”. Dokument objaśnia, w jaki sposób należy oceniać legalność importowanego do UE drewna, pozyskiwanego z gatunków wymienionych w załącznikach do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES).

Konsultacje społeczne Komisji Europejskiej w sprawie zakresu produktów objętych EUTR

Na początku 2018 r. Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje społeczne na temat tego, czy i w jakim stopniu obecny zakres produktów objętych EUTR powinien zostać zmieniony. Jak dotąd załącznik do EUTR nie został zmieniony. Dostępne są wyniki przeprowadzonych konsultacji.

Konsultacje społeczne Komisji Europejskiej w sprawie planów „intensyfikacji działań przeciwko wylesianiu”

Na początku 2019 r. Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje społeczne dotyczące nowego komunikatu UE w sprawie „intensyfikacji działań UE przeciwko wylesianiu i degradacji lasów”. Jego przyjęcie planowane jest na drugi kwartał 2019 roku. W listopadzie 2018 r. Komisja opublikowała „plan działania” przeciwko wylesianiu opisujący sam problem oraz cele i sposoby realizacji inicjatywy.

Przeglądy Komisji Europejskiej w przedmiocie kontroli właściwych organów

Komisja Europejska opublikowała dwa przeglądy kontroli przeprowadzonych przez właściwe organy oraz działań podjętych przez nie w celu wyegzekwowania prawa w okresach od czerwca do listopada 2017 r. oraz od grudnia 2017 r. do czerwca 2018 r. Raporty zostały sporządzone na podstawie danych dostarczonych przez właściwe organy i opracowane przez Światowe Centrum Monitoringu Ochrony Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP-WCMC).

Nota informacyjna UNEP-WCMC na temat wdrażania EUTR

Na zlecenie Komisji Europejskiej UNEP-WCMC nadal regularnie publikowało noty informacyjne na temat postępów we wdrażaniu i egzekwowaniu postanowień EUTR. Najnowsza nota obejmuje okres od stycznia do lutego 2019 r.

Posiedzenia grupy ekspertów ds. EUTR/FLEGT

W ciągu ostatniego roku grupa ekspertów Komisji ds. rozporządzeń EUTR i FLEGT zebrała się na posiedzeniach nr 18-22, w których uczestniczyli przedstawiciele państw członkowskich (oraz Norwegii i Islandii) i Komisji.
W ich trakcie omawiano temat wprowadzania na rynek UE drewna z Mjanmy (Birmy), Brazylii i Ukrainy. W sprawie drewna pochodzącego z Brazylii grupa ekspertów zaleciła, aby podmioty gospodarcze stosowały środki ograniczające ryzyko, a nie polegały wyłącznie na kontroli dokumentów. W sprawie Mjanmy eksperci podkreślili konieczność ograniczenia ryzyka wystąpienia transakcji niespełniających kryterium legalności, ponieważ drewno pozyskane w poprzednich latach pochodzi z obszarów wysokiego ryzyka i bardzo prawdopodobne jest mieszanie materiałów z legalnego i nielegalnego źródła w łańcuchu dostaw. W sprawie Ukrainy postanowiono, iż Komisja sporządzi projekt dokumentu przedstawiającego stanowisko Komisji w sprawie importu drewna, który mógłby zostać przyjęty przez grupę ekspertów.
Kolejne posiedzenie grupy ekspertów zaplanowano na 30 kwietnia 2019 roku.

2. Egzekwowanie postanowień EUTR w państwach członkowskich

Brytyjska spółka ukarana grzywną za naruszenie postanowień EUTR

W listopadzie 2018 roku władze Zjednoczonego Królestwa zakończyły prace nad aktem prawnym dotyczącym obrotu drewnem (United Kingdom Timber Regulation – UKTR). UKTR ma zapewnić, że przepisy EUTR będą obowiązywać po tym, gdy kraj ten wystąpi z Unii Europejskiej. Jak stwierdzono w uzasadnieniu, zmiany w EUTR obejmują „zmianę odniesień do UE, instytucji UE i procesów administracyjnych UE na odpowiedniki brytyjskie; aktualizację odniesień prawnych tak, aby odnosiły się one do odpowiednich przepisów prawa brytyjskiego; oraz utrzymanie wymogu składania sprawozdań przez władze państwowe”.

Zjednoczone Królestwo finalizuje rozporządzenie w sprawie drewna

W listopadzie 2018 roku władze Zjednoczonego Królestwa zakończyły prace nad aktem prawnym dotyczącym obrotu drewnem (United Kingdom Timber Regulation – UKTR). UKTR ma zapewnić, że przepisy EUTR będą obowiązywać po tym, gdy kraj ten wystąpi z Unii Europejskiej. Jak stwierdzono w uzasadnieniu, zmiany w EUTR obejmują „zmianę odniesień do UE, instytucji UE i procesów administracyjnych UE na odpowiedniki brytyjskie; aktualizację odniesień prawnych tak, aby odnosiły się one do odpowiednich przepisów prawa brytyjskiego; oraz utrzymanie wymogu składania sprawozdań przez władze państwowe”.

EIA wniosła skargę w sprawie naruszenia postanowień EUTR przez niemiecką spółkę

Do właściwego organu niemieckiego wpłynęła skarga od pozarządowej agencji dochodzeniowej ds. ochrony środowiska (EIA) na jedną z niemieckich spółek. W treści skargi spółce zarzucono nabywanie birmańskiego drewna tekowego z naruszeniem postanowień EUTR. Skarga jest następstwem raportu EIA pt. „Kraj korupcji” („State of Corruption”) przedstawiającego wyniki dwuletniego dochodzenia w sprawie nielegalnego importu drewna z Mjanmy (Birmy).

Spotkanie Forum w sprawie wdrażania rozwiązań EUTR (Timber Regulation Enforcement Exchange)

Spotkania w ramach TREE (Timber Regulation Enforcement Exchange) gromadzą urzędników odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa z państw członkowskich UE, Australii i USA w celu wsparcia skoordynowanych działań na rzecz rozwiązania problemu obrotu drewnem nielegalnego pochodzenia.

Ostatnie spotkanie w ramach TREE odbyło się w marcu 2019 roku. Omawiane tematy obejmowały: ryzyko wystąpienia transakcji niespełniających kryterium legalności i standardy należytej staranności w odniesieniu do drewna pochodzącego z Brazylii i Turcji; import drewna z Demokratycznej Republiki Konga, Hondurasu i Dalekiego Wschodu Rosji; działania podejmowane przez organy certyfikacyjne w celu poprawy przejrzystości, nowe zasoby wspierające ocenę ryzyka oraz najnowsze naukowe techniki uwierzytelniania. Podczas spotkania ClientEarth zaprezentował swój system „Forest Logbook” – nową scentralizowaną bazę zasobów dotyczących legalności pochodzenia drewna. Dostępne są materiały ze spotkania, w tym streszczenia prezentacji i dyskusji.

3. Inne wydarzenia w UE i na świecie

Debata na temat importu drewna z Ukrainy

W lipcu 2018 r. Earthsight opublikowało raport dotyczący korupcji i nielegalnych działań w ukraińskim sektorze drzewnym oraz importu do UE drewna nielegalnego pochodzenia, o wysokim stopniu ryzyka z Ukrainy. Raport ten ujawnia, że aż 70% ukraińskiego drewna eksportowane jest do UE i sugeruje, że ponad 40% tego surowca sprzedawane lub pozyskiwane jest nielegalnie. Według raportu najczęstszą formą nielegalnego wyrębu są nielegalne cięcia sanitarne drzew. Inne rodzaje obejmują wycinkę poza wytyczonymi granicami planowanych obszarów pozyskiwania oraz wycinkę większej liczby drzew niż jest to dozwolone w planie zagospodarowania lasu.  W sprawozdaniu stwierdzono również, że EUTR nie powstrzymało nabywców przed nielegalnym pozyskiwaniem drewna z Ukrainy, oraz że „część problemu leży w samym ustawodawstwie, a część w sposobie jego interpretacji i stosowania”.

Wyniki raportu zostały omówione na 28. Światowym Forum Gospodarki Leśnej (Global Forum on Forest Governance) w Chatham House, na którym zaprezentowały je EarthsightLasy Państwowe Ukrainy.

Ukraińska ustawa o ochronie lasów i zapobieganiu nielegalnemu wywozowi surowca drzewnego została zmieniona i weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Ustawa ma na celu poprawę gospodarki leśnej i maksymalne ograniczenie nielegalnego wyrębu. Ogranicza ona lokalną konsumpcję drewna nieprzetworzonego i wprowadza znacznie wyższe sankcje za nielegalne pozyskiwanie drewna. Nieco wcześniej Biuro Wymiany Informacji o Pomocy Technicznej (TAIEX) zorganizowało misję ekspertów na Ukrainie w celu dokonania oceny ukraińskiej gospodarki leśnej.

Wyrok TSUE w sprawie pozyskiwania drewna w Puszczy Białowieskiej

W marcu 2016 r. Jan Szyszko, ówczesny minister środowiska, zadecydował o trzykrotnym zwiększeniu limitu cięć drzew w Puszczy Białowieskiej, pomimo ostrzeżeń naukowców, że byłoby to bardzo szkodliwe dla drzewostanu. ClientEarth wraz z sześcioma innymi organizacjami skierował skargę do Komisji Europejskiej. W lipcu 2017 r. sprawa została przekazana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

W kwietniu 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwiększona wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej narusza dyrektywy siedliskową i ptasią. Wyrok jest prawomocny i Polska nie może się od niego odwołać.

W maju 2018 r. polski minister środowiska zgodził się uchylić jedno z dwóch zakwestionowanych zezwoleń na wycinkę, ale w grudniu media ujawniły, że polskie Lasy Państwowe planują wznowienie wycinki w Puszczy Białowieskiej. ClientEarth wraz z koalicją innych organizacji pozarządowych zasygnalizowały zagrożenie związane z wycięciem tysięcy drzew w ciągu najbliższych 3 lat.

Komisja Europejska podjęła kroki prawne przeciwko rządowi polskiemu

Komisja Europejska  uruchomiła w lipcu postępowanie przeciwko rządowi polskiemu w związku z naruszeniem unijnego ustawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska naturalnego  w zakresie gospodarki leśnej. Komisja wzywa polskie władze do zapewnienia odpowiednich gwarancji ochrony lasów po niedawnym wprowadzeniu szeregu zmian w ustawodawstwie polskim. Zgodnie z postanowieniami dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej, niektóre działania, które mogłyby zakłócać bytowanie gatunków chronionych lub im zagrażać, mogą być realizowane wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Jednak wdrożone ostatnio zmiany w polskim prawie umożliwiają prowadzenie prac w miejscach zagrażających zniszczeniem szczególnie wrażliwych gatunków roślin i zagrożonych siedlisk. Komisja skrytykowała także Rząd RP za brak dbałości o umożliwienie społeczeństwu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w związku z planami urządzania lasu. Zgodnie z prawem polskim, obywatele nie mogą podważać tych planów na drodze sądowej, co jest sprzeczne z ustawodawstwem unijnym w zakresie ochrony środowiska i stanowi naruszenie Konwencji z Aarhus. Polskie władze wystosowały we wrześniu 2018 roku odpowiedź na pismo Komisji.

Raport Global Witness w sprawie importu drewna z Demokratycznej Republiki Konga

W marcu 2019 r. Global Witness opublikowało raport przedstawiający poważne zastrzeżenia co do legalności procederu pozyskiwania drewna przez spółkę Industrie Forestière du Congo (IFCO) z siedzibą w Demokratycznej Republice Konga (DRK). Zarzuty obejmują pozyskiwanie drewna poza granicami dozwolonego obszaru oraz wyrąb po zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa przez gubernatora prowincji. Według raportu co najmniej 10 europejskich przedsiębiorstw sektora drzewnego z siedzibami w Polsce, Francji, Włoszech, Belgii, Hiszpanii i Portugalii zakupiło drewno od IFCO w okresie od czerwca do października 2018 roku. W raporcie zaleca się, aby importerzy drewna z siedzibami na terytorium UE wykazali się należytą starannością i skoncentrowali swoje działania na wskazanych w nim konkretnych rodzajach ryzyka. Zalecono również, aby właściwe organy w wymienionych państwach UE przeprowadziły szczegółowe kontrole. Jak dotąd portugalski właściwy organ zapowiedział, że przeprowadzi kontrolę przedsiębiorstwa wskazanego w raporcie.

Raport EIA w sprawie nielegalnego importu drewna z Mjanmy (Birmy)

W lutym 2019 r. pozarządowa Agencja Dochodzeniowa ds. Ochrony Środowiska (Environmental Investigation Agency, EIA) opublikowała raport przedstawiający wyniki dwuletniego dochodzenia w sprawie nielegalnych działań związanych z obrotem drewnem tekowym z Mjanmy (Birmy) na świecie. Raport wykazuje powiązania między biznesmenami, skorumpowanymi urzędnikami, politykami i przestępcami. Opisano w nim proceder fałszowania oceny jakości i nielegalnego eksportu drewna tekowego, w szczególności do Chin. W sprawozdaniu wskazano również na luki w EUTR, takie jak np. brak uprawnień do zatrzymania za popełnienie przestępstwa związanego z niedopełnieniem należytej staranności oraz fakt, że główne przepisy mają zastosowanie wyłącznie do podmiotów, które po raz pierwszy wprowadzają drewno do obrotu.

Niezależny system certyfikacyjny w Birmie

W sierpniu 2018 r. Komitet Certyfikacji Lasów Birmy oficjalnie uruchomił Niezależny System Certyfikacyjny. Wybrano cztery Organy Certyfikujące (United Forestry Services, Nature Watch, Myanmar Forest Association oraz Double Helix Tracking Technologies), które będą wydawać certyfikaty legalności drewna w Birmie.

Bardziej szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w notatce prasowej MFCC.

Raport EIA w sprawie nielegalnego handlu drewnem z Gabonem i Republiką Konga

W marcu 2019 r. pozarządowa Agencja Dochodzeniowa ds. Ochrony Środowiska (Environmental Investigation Agency, EIA) opublikowała raport pt. „Toksyczny handel” („Toxic Trade”) na temat nielegalnie pozyskiwanego drewna z Gabonu i Republiki Konga wprowadzanego na rynek amerykański i europejski. Według raportu grupa powiązanych spółek sektora drzewnego o nazwie „Dejia Group” była zamieszana w przestępczy proceder wymierzony w lasy, w tym w nielegalne uzyskiwanie pozwoleń na wycinkę, wywóz przeszło 100 000 kłód ponad kontyngent wywozowy oraz uchylanie się od opodatkowania. Raport uściśla, że wprowadzenie na rynek amerykański tysięcy ton nielegalnie pozyskanego drewna było wynikiem aktywnego współudziału jednego z amerykańskich importerów.

Deklaracja katowicka w sprawie lasów i klimatu

Podczas konferencji klimatycznej COP24 w Katowicach w grudniu 2018, 69 krajów poparło Śląską Deklarację Ministerialną „Lasy dla klimatu”, w której strony zobowiązały się do przyspieszenia działań mających na celu utrzymanie i zwiększenie do 2050 roku roli lasów i produktów leśnych w zakresie zrównoważonego rozwoju w skali światowej.

4. Publikacje i zasoby

Sprawozdanie UNEP-WCMC w sprawie wzajemnego oddziaływania przepisów CITES i EUTR/FLEGT

W marcu 2019 r. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie UNEP-WCMC porównujące wymogi zapewniania legalności transakcji obrotu drewnem w ramach przepisów unijnych dotyczących handlu gatunkami dzikiej fauny i flory (EUWTR) oraz rozporządzeń EUTR i FLEGT. Sprawozdanie opisuje główne różnice między obowiązkiem zachowania należytej staranności zgodnie z EUTR a weryfikacją legalności w ramach CITES/EUWTR. Główna różnica została w nim streszczona w następujący sposób: „zobowiązania w zakresie zachowania należytej staranności w ramach EUTR uwzględniają szerszy zakres ustawodawstwa kraju pozyskiwania drewna i wzywają do opracowania bardziej kompleksowej metodologii weryfikacji legalności jego pochodzenia niż EUWTR”. Następnie w sprawozdaniu przedstawiono zalecenia dotyczące ujednolicenia obu podejść.

Strona internetowa INCF służąca kontroli wdrażania EUTR

INCF (Portugalski Instytutu Ochrony Przyrody i Lasów) zaprojektował stronę internetową publikującą interaktywne wizualizacje wskaźników służące wsparciu kontroli wdrażania EUTR.

Porównanie południowokoreańskiej ustawy o zrównoważonym wykorzystaniu drewna z EUTR

W ramach instrumentu FLEGT opublikowano porównanie między EUTR a południowokoreańską ustawą o zrównoważonym wykorzystaniu drewna, wyjaśniające różnice w zakresie przepisów, środków zgodności i wsparcia wdrożeniowego.

Opublikowano oficjalny przekład japońskiej Ustawy o czystym drewnie

Japońska Agencja Leśnictwa opublikowała na swojej stronie internetowej oficjalny przekład Ustawy o czystym drewnie. Celem ustawy jest przeciwdziałanie procederowi handlu nielegalnym drewnem. ClientEarth opracowała porównanie stosownego ustawodawstwa, obowiązującego w Japonii, UE, USA oraz w Australii.

Sprawozdanie EIA na temat fałszywych zezwoleń CITES w handlu drewnem różanym

Organizacja pozarządowa EIA (Environmental Investigation Agency) opublikowała sprawozdanie, według którego Wietnam importował i ponownie eksportował palisander syjamski z Kambodży, co stanowi naruszenie konwencji CITES. Autorzy sprawozdania twierdzą, że właściwy w tym zakresie organ wietnamski świadomie uznawał fałszywe zezwolenia CITES przy zezwalaniu na wwóz palisandru syjamskiego w latach 2013–2015, który był następnie eksportowany do Chin.

Komisja Leśnictwa Ghany uruchomiła portal na rzecz przejrzystości obrotu drewnem

Nowy ghański portal na rzecz przejrzystości obrotu drewnem (Ghana Timber Transparency Portal) został uruchomiony w marcu 2018 r. przez Komisję Leśnictwa Ghany działającą we współpracy z organizacją Civic Response. Na portalu publikowane są informacje dotyczące zezwoleń na pozyskiwanie drewna, przedsiębiorstw zajmujących się pozyskiwaniem drewna i obszarów ich działalności oraz wywozu drewna z Ghany.

Badanie DEVE w zakresie transparentności i odpowiedzialności w sektorze gospodarki leśnej w krajach rozwijających się

Komitet Rozwoju Parlamentu Europejskiego (DEVE) opublikował badanie oceniające stan transparentności i odpowiedzialności w sektorze gospodarki leśnej w krajach rozwijających się, skupiając się na znaczeniu działań i przepisów UE. Badanie przeprowadzono na podstawie analizy trzech wybranych krajów: Kamerunu, Ghany i Tanzanii.

ClientEarth tworzy internetowe centrum prawne dot. lasów

Fundacja ClientEarth – Prawnicy Dla Ziemi uruchomiła Forest Logbook, nowe narzędzie online zawierające informacje o prawie leśnym. Ten bezpłatny system internetowy zapewni otwarty dostęp do bezstronnych informacji prawnych dotyczących sektora leśnego, w tym informacji na temat gospodarki leśnej. Forest Logbook zawiera linki do zasobów publikowanych przez organizacje i instytucje. Fundacja ClientEarth zachęca użytkowników do wysyłania nowych lub zaktualizowanych informacji, które można dodać do dziennika, aby poszerzyć jego zasoby.

Interaktywny pulpit handlu drewnem w UE

Na zlecenie Komisji Europejskiej UNEP-WCMC opracowało interaktywny pulpit handlu drewnem w UE, stanowiący wsparcie w analizowaniu importu drewna do UE i handlu drewnem w obrębie UE w latach 2006-2016.

Przewodnik dla przedsiębiorców o legalnym pozyskiwaniu drewna

Światowy Instytut Zasobów (World Resources Institute), we współpracy ze Światową Radą Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, opublikował zaktualizowaną wersję przewodnika dla przedsiębiorców na temat legalnego pozyskiwania drewna. Dokument zawiera informacje na temat nielegalnego pozyskiwania drewna i związanego z tym handlu, zasad zamówień publicznych i prywatnych, pozyskiwania drewna z krajów wywożących je, zakazów wywozu kłód oraz przepisów regulujących obrót produktami z drewna obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, UE i Australii.

Nowe narzędzie do śledzenia łańcucha dostaw

Sztokholmski Instytut Środowiska (Stockholm Environment Institute – SEI) i organizacja Global Canopy stworzyły nowe narzędzie mające na celu poprawę przejrzystości łańcuchów dostaw. Narzędzie to, noszące nazwę „Transparent Supply Chains for Sustainable Economies” (w skrócie „Trase”), pokazuje powiązania między towarami będącymi przedmiotem handlu międzynarodowego a miejscami, w których ma miejsce wylesianie.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Manu M.

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.