Aktualności EUTR: listopad 2018 – styczeń 2019

Aktualności dotyczące wdrażania EUTR – rozporządzenia, za pomocą którego Unia Europejska próbuje rozwiązać problem handlu drewnem pochodzącym z nielegalnych źródeł.

Aby otrzymywać newsletter dotyczący EUTR w języku angielskim, napisz do nas: forests-contact@clientearth.org

Newsletter w języku angielskim (ENG)
Newsletter w języku hiszpańskim (ESP)
Newsletter w języku francuskim (FR)
Newsletter w języku chińskim (ZH)

Spis treści

1. Wsparcie Komisji Europejskiej dla wdrażania i egzekwowania EUTR
Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje społeczne planów intensyfikacji działań przeciwko wylesianiu
IKEA na spotkaniu grupy ekspertów dot. EUTR i FLEGT
UNEP-WCMC publikuje informacje na temat wdrażania EUTR

2. Egzekwowanie postanowień EUTR w państwach członkowskich
Zjednoczone Królestwo finalizuje rozporządzenie w sprawie drewna
Brexit: wymagania dla importerów drewna w razie braku porozumienia
Warsztaty EUTR w Zjednoczonym Królestwie

3. Inne wydarzenia w UE i na świecie
Deklaracja katowicka w sprawie lasów i klimatu
Światowe Forum Gospodarki Leśnej
Ukraina wprowadza przepisy prawne w celu zwalczania nielegalnego pozyskiwania drewna
Gujana podpisuje dobrowolną umowę o partnerstwie z UE

4. Publikacje i zasoby
ClientEarth tworzy internetowe centrum prawne dot. lasów
Strona internetowa instrumentu FLEGT dla nabywców drewna
Porównanie południowokoreańskiej ustawy o zrównoważonym wykorzystaniu drewna z EUTR
Przewodnik dla przedsiębiorców o legalnym pozyskiwaniu drewna
Sprawozdanie EIA na temat fałszywych zezwoleń CITES w handlu drewnem różanym
Międzynarodowe Stowarzyszenie Anatomów Drewna publikuje atlas trachei drzew
Nowe narzędzie do śledzenia łańcucha dostaw
Schemat decyzyjny CEPI
Infografika o zakresie produktów EUTR

1. Wsparcie Komisji Europejskiej dla wdrażania i egzekwowania EUTR

Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje społeczne planów intensyfikacji działań przeciwko wylesianiu

Projekt koordynacji i intensyfikacji działań UE przeciwko wylesianiu i degradacji lasów był przedmiotem konsultacji społecznych, przeprowadzonych przez Komisję Europejską w styczniu i lutym 2019 roku. Dalsze działania w tej sprawie planowane są na drugi kwartał 2019 roku.

IKEA na spotkaniu grupy ekspertów dot. EUTR i FLEGT

W grudniu 2018 roku w Brukseli odbyło się 21. posiedzenie grupy ekspertów Komisji Europejskiej ds. rozporządzenia EUTR i FLEGT.
Tematem obrad były obawy związane z wprowadzaniem na rynek unijny drewna z krajów o wysokim stopniu ryzyka. Przedstawiono wyniki sporządzanego co dwa lata przez Komisję sprawozdania z realizacji EUTR. Omówiono ostatnie zmiany w ukraińskim prawie leśnym, mające zwalczać nielegalny wyrąb lasów. IKEA przedstawiła prezentację na temat stosowanego systemu zasad należytej staranności. Przedstawiono również aktualne informacje na temat planowanej intensyfikacji działań UE przeciwko wylesianiu i degradacji lasów (zob. powyżej).

UNEP-WCMC publikuje informacje na temat wdrażania EUTR

Na zlecenie Komisji Europejskiej UNEP-WCMC opublikowało dwie notatki informacyjne na temat postępów we wdrażaniu i egzekwowaniu EUTR, obejmujące okresy od września do października 2018 rokuod listopada do grudnia 2018 roku.

2. Egzekwowanie postanowień EUTR w państwach członkowskich

Zjednoczone Królestwo finalizuje rozporządzenie w sprawie drewna

W listopadzie 2018 roku władze Zjednoczonego Królestwa zakończyły prace nad aktem prawnym dotyczącym obrotu drewnem (United Kingdom Timber Regulation – UKTR). UKTR ma zapewnić, że przepisy EUTR będą obowiązywać po tym, gdy kraj ten wystąpi z Unii Europejskiej. Jak stwierdzono w uzasadnieniu, zmiany w EUTR obejmują „zmianę odniesień do UE, instytucji UE i procesów administracyjnych UE na odpowiedniki brytyjskie; aktualizację odniesień prawnych tak, aby odnosiły się one do odpowiednich przepisów prawa brytyjskiego; oraz utrzymanie wymogu składania sprawozdań przez władze państwowe”.

Brexit: wymagania dla importerów drewna w razie braku porozumienia

Brytyjski Departament ds. Środowiska, Żywności i Spraw Wsi (Department for Environment, Food and Rural Affairs) opublikował wytyczne dotyczące handlu drewnem w przypadku braku porozumienia ws. Brexitu. W takim przypadku od 29 marca 2019 roku przedsiębiorstwa wwożące drewno i produkty z drewna z krajów nienależących do UE i EOG będą musiały z należytą starannością wykazywać, że drewno zostało pozyskane legalnie.

Warsztaty EUTR w Zjednoczonym Królestwie

Brytyjski Urząd ds. Bezpieczeństwa Produktów i Norm (Office for Product Safety & Standards), organizuje serię bezpłatnych warsztatów na temat EUTR, których celem jest ułatwienie przedsiębiorcom zrozumienia przepisów dotyczących identyfikacji ryzyka i środków zapobiegawczych.

3. Inne wydarzenia w UE i na świecie

Deklaracja katowicka w sprawie lasów i klimatu

Podczas konferencji klimatycznej COP24 w Katowicach w grudniu 2018, 69 krajów poparło Śląską Deklarację Ministerialną „Lasy dla klimatu”, w której strony uznały ważną rolę lasów jako pochłaniaczy i rezerwuarów gazów cieplarnianych oraz stwierdziły, że lasy odgrywają decydującą rolę w sekwestracji i magazynowaniu węgla. Strony zobowiązały się do przyspieszenia działań mających na celu utrzymanie i zwiększenie do 2050 roku roli lasów i produktów leśnych w zakresie zrównoważonego rozwoju w skali światowej.

Światowe Forum Gospodarki Leśnej

Prawie 200 uczestników reprezentujących organizacje pozarządowe, organy władzy państwowej i przedsiębiorstwa przemysłu drzewnego z całego świata wzięło udział w dorocznym posiedzeniu w Chatham House dotyczącym gospodarki leśnej, które odbyło się w dniach 8-9 listopada 2018 roku. Prowadzono tam dyskusje na temat handlu drewnem tropikalnym, dobrowolnych umów o partnerstwie, zmian w ustawodawstwie koreańskim, wykorzystania izotopów, nielegalnego pozyskiwania drewna na Ukrainie oraz drewna pochodzącego z obszarów objętych konfliktami. Materiały z posiedzenia są dostępne w internecie. Następne Światowe Forum Gospodarki Leśnej (Global Forum on Forest Governance) odbędzie się w dniach 1-2 lipca 2019 roku w Chatham House.

Ukraina wprowadza przepisy prawne w celu zwalczania nielegalnego pozyskiwania drewna

Ukraińska ustawa o ochronie lasów i zapobieganiu nielegalnemu eksportowi surowca drzewnego została znowelizowana i weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Ustawa ma na celu usprawnić zarządzanie lasami, zminimalizować nielegalny wyręb i ograniczyć krajowe zużycie nieprzetworzonego drewna. Przewiduje również znacznie wyższe grzywny za nielegalne pozyskiwanie drewna. Wcześniej unijne Biuro Wymiany Informacji i Pomocy Technicznej (TAIEX) przeprowadziło misję ekspertów, aby ocenić sytuację w zakresie zarządzania w ukraińskim sektorze leśnym.

Gujana podpisuje dobrowolną umowę o partnerstwie z UE

Gujana podpisała dobrowolną umowę o partnerstwie z UE, aby rozwiązać problem nielegalnego pozyskiwania drewna i poprawić stan gospodarki leśnej. Wskazuje się, że negocjacje w sprawie dobrowolnej umowy o partnerstwie przyspieszyły proces reform w sektorze leśnym w Gujanie. Nowe rozporządzenie w sprawie lasów, przyjęte w czerwcu 2018 roku, wyjaśniło wymogi prawne i administracyjne dla przedsiębiorców z sektora drzewnego. Reformy zwiększyły również przejrzystość w przyznawaniu koncesji na pozyskiwanie drewna.

4. Publikacje i zasoby

ClientEarth tworzy internetowe centrum prawne dot. lasów

Fundacja ClientEarth – Prawnicy Dla Ziemi uruchomiła Forest Logbook, nowe narzędzie online zawierające informacje o prawie leśnym. Ten bezpłatny system internetowy zapewni otwarty dostęp do bezstronnych informacji prawnych dotyczących sektora leśnego, w tym informacji na temat gospodarki leśnej. Forest Logbook zawiera linki do zasobów publikowanych przez organizacje i instytucje. Fundacja ClientEarth zachęca użytkowników do wysyłania nowych lub zaktualizowanych informacji, które można dodać do dziennika, aby poszerzyć jego zasoby.  System ten zostanie rozszerzony o dane na temat towarów innych niż drewno, takich jak olej palmowy i soja.

Strona internetowa instrumentu FLEGT dla nabywców drewna

W ramach instrumentu FLEGT uruchomiono stronę internetową poświęconą społecznym, gospodarczym i środowiskowym korzyściom wydawania zezwoleń FLEGT. Witryna zawiera dokumenty i animacje wyjaśniające, czym są zezwolenia FLEGT i w jaki sposób kraje eksportujące drewno tropikalne współpracują z UE w powstrzymywaniu nielegalnego pozyskiwania drewna.

Porównanie południowokoreańskiej ustawy o zrównoważonym wykorzystaniu drewna z EUTR

W ramach instrumentu FLEGT opublikowano porównanie między EUTR a południowokoreańską ustawą o zrównoważonym wykorzystaniu drewna, wyjaśniające różnice w zakresie przepisów, środków zgodności i wsparcia wdrożeniowego.

Przewodnik dla przedsiębiorców o legalnym pozyskiwaniu drewna

Światowy Instytut Zasobów (World Resources Institute), we współpracy ze Światową Radą Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, opublikował zaktualizowaną wersję przewodnika dla przedsiębiorców na temat legalnego pozyskiwania drewna. Dokument zawiera informacje na temat nielegalnego pozyskiwania drewna i związanego z tym handlu, zasad zamówień publicznych i prywatnych, pozyskiwania drewna z krajów wywożących je, zakazów wywozu kłód oraz przepisów regulujących obrót produktami z drewna obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, UE i Australii.

Sprawozdanie EIA na temat fałszywych zezwoleń CITES w handlu drewnem różanym

Organizacja pozarządowa EIA (Environmental Investigation Agency) opublikowała sprawozdanie, według którego Wietnam importował i ponownie eksportował palisander syjamski z Kambodży, co stanowi naruszenie konwencji CITES. Autorzy sprawozdania twierdzą, że właściwy w tym zakresie organ wietnamski świadomie uznawał fałszywe zezwolenia CITES przy zezwalaniu na wwóz palisandru syjamskiego w latach 2013–2015, który był następnie eksportowany do Chin.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Anatomów Drewna publikuje atlas trachei drzew

Uniwersytet w Hamburgu i Instytut im. Johanna Heinricha von Thünena (Thünen-Institut) opracowały atlas do identyfikacji drewna azjatyckiego w masie celulozowej, papierze i płytach pilśniowych. Niniejsza publikacja, finansowana przez Niemiecką Fundację Ochrony Środowiska (Deutsche Bundesstiftung Umwelt), opisuje cechy charakterystyczne 38 gatunków drewna azjatyckiego ze stref tropikalnych i umiarkowanych, które można zaobserwować w płytach pilśniowych, ścierze z drewna i papierze z Azji. Autorzy atlasu mają nadzieję, że pomoże zachować chronione gatunki drzew.

Nowe narzędzie do śledzenia łańcucha dostaw

Sztokholmski Instytut Środowiska (Stockholm Environment Institute – SEI) i organizacja Global Canopy stworzyły nowe narzędzie mające na celu poprawę przejrzystości łańcuchów dostaw. Narzędzie to, noszące nazwę „Transparent Supply Chains for Sustainable Economies” (w skrócie „Trase”), pokazuje powiązania między towarami będącymi przedmiotem handlu międzynarodowego a miejscami, w których ma miejsce wylesianie.

Schemat decyzyjny CEPI

Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego (CEPI) opublikowała animację wyjaśniającą główne postanowienia EUTR, w tym proces decyzyjny dotyczący przeprowadzania czynności należytej staranności (due diligence).

Infografika o zakresie produktów EUTR

Firma Global Traceability opublikowała infografikę ilustrującą wyniki przeprowadzonego przez Komisję Europejską w 2018 roku badania opinii publicznej na temat zakresu produktów objętych rozporządzeniem EUTR oraz wskazującą rodzaj produktów, które według respondentów powinny być objęte EUTR.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Flugwabsch

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.