ClientEarth

Z punktu widzenia prawa unijnego kwestia wycinki w Puszczy Białowieskiej jest jednoznaczna

W niedzielę, 13 marca, Minister Środowiska zorganizował konferencję prasową, na której ogłosił, że w ramach walki z kornikiem w Puszczy Białowieskiej zamierza przeprowadzić eksperymentalną wycinkę na dwóch trzecich jej terenu. Choć Minister Szyszko sugerował, że to kornik zagraża chronionym przez dyrektywy siedliskom priorytetowym, w rzeczywistości prawdziwe niebezpieczeństwo stanowi zwiększony wyrąb drzew. Komisja Europejska już to jasno sygnalizowała w przeszłości. – stwierdza Agata Szafraniuk, prawnik z Fundacji ClientEarth.

Po pierwsze, do tej pory nie przeprowadzono właściwej oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. By zwiększyć cięcia na terenie objętym programem Natura 2000, który chroni najcenniejsze gatunki i siedliska w Europie, musi zostać, zgodnie z prawem unijnym, przeprowadzona tzw. ocena siedliskowa. Jej celem jest odpowiedź na pytanie, jaki wpływ planowane działanie będzie miało na chronione siedliska i gatunki na danym obszarze Natura 2000, czy można je przeprowadzić i na jakich warunkach. W przypadku Puszczy Białowieskiej najpoważniejsze naukowe autorytety, takie jak Polska Akademia Nauk czy Państwowa Rada Ochrony Przyrody, alarmują, że wyrąb drzew będzie miał poważny i negatywny wpływ na przyrodę tego najcenniejszego lasu w Europie. Decyzja o przeprowadzeniu znaczącej wycinki bez przeprowadzenia tej oceny stanowi naruszenie prawa unijnego.

Po drugie, Komisja Europejska – jako strażniczka prawa unijnego – jest szczególnie zaniepokojona tym, że rząd polski chce ponownie naruszyć postanowienia dyrektyw środowiskowych, które chronią Puszczę. Ponownie, gdyż już w latach 2008-2012 interweniowała w sprawie ograniczenia cięć w Puszczy, by ocalić najcenniejsze gatunki i siedliska. W efekcie, w 2012 roku, w ramach kompromisu został przyjęty taki Plan Urządzenia Lasu – dokument, który ustala limity pozyskania drewna na 10 lat, który godził potrzeby lokalnej społeczności i wymogi ochrony przyrody. Doprowadziło to do zamknięcia postępowanie przeciwko Polsce o nieskuteczną ochronę tego obszaru. Teraz, gdy limity mają ulec znaczącemu zwiększeniu, Komisja Europejska znów zaczęła monitorować sprawę. Dlatego niewykluczone jest ponowne wszczęcie postępowanie przeciwko Polsce z uwagi na zwiększenie wycinki drzew, w tym tych najstarszych.

Po trzecie, przyjęty w 2012 roku Plan Urządzenia Lasu jest zgodny z obowiązującym prawem polskim i unijnym – dyrektywami siedliskową i ptasią oraz z ustawą o ochronie przyrody. Ustalony poziom cięć zapewnia odpowiednią ochronę tego obszaru. Znaczące zwiększenie cięć spowoduje złamanie prawa europejskiego, gdyż naruszy tzw. integralność Puszczy Białowieskiej, czyli jej różnorodność biologiczną oraz zagrozi starodrzewom i drzewostanom naturalnym. – dodaje Agata Szafraniuk.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.